ENG

За нас

ДЕКЛАРАЦИЯ
на ръководството на "СПЕКТРИ" ЕООД
 
Ръководството, в лицето на Управителя, официално обявява Политиката по качеството, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на дружеството. 

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО
е насочена към осигуряване качеството на предлаганите от дружеството продукти и услуги в областта на шума и вибрациите в съответствие с изискванията и очакванията на заинтересованите страни,  при стриктно спазване на действащите законови и нормативни изисквания  в България за тези дейности.
 
 
В съответствие с обявената политика, стратегическите целите по качеството на ръководството са:
-Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите и на другите заинтересовани страни, с цел изпълнение на дейности, съответстващи на изискванията им, както и стремеж за надхвърляне на очакванията им.
-Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на целите на дружеството и вътрешна среда, в която персоналът да бъде приобщен за постигането на целите на дружеството.
- Приобщаване на персонала от всички нива в дружеството към удовлетворяване на изискванията и очакванията на заинтересованите страни, чрез непрекъснато информиране, инструктиране и обучение.
- Управление на дейностите и свързаните с тях ресурси като процеси, което ще осигури подобряване на финансовите резултати на дружеството.
- Ефективно управление на взаимосвързаните процеси за ефикасното и ефективното постигане на последователни и предвидими резултати.
-Непрекъснато подобряване на постиженията на дружеството за поддържане на текущите нива на резултатност и за да може да реагира на измененията на вътрешните и външните условия и да създава нови възможности.
- Вземане на решения, основани на доказателства на базата на анализиране и оценяване на фактически данни за извършваните дейности и функционирането на СУК, балансирани с опит и интуиция.
- Управление на взаимоотношенията със значимите заинтересовани страни (доставчици и партньори) за оптимизиране на влиянието им върху резултатността на фирмата с цел постигане на устойчив успех.
 
 
За реализиране на Политиката и стратегическите цели по качеството като Управител на “СПЕКТРИ” ЕООД
 
 
ДЕКЛАРИРАМ
Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови, материални и човешки  ресурси  за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на система за управление на качеството по изискванията на стандартите за управление ISO 9001:2015
 

инж. Борис Михайлов
Управител
Дата: 02.08.2016 г.
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ОРГАНА ОТ ВИДА С СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN ISO/IEC 17020. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПРИСТРАСНОСТ, НЕЗАВИСИМОСТ, НЕПОДКУПНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ”СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” ОТ ВИД С
 
Долуподписаният Борис Борисов Михайлов
 
В качеството си на  Управител на „СПЕКТРИ” ЕООД и ръководител на Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при „СПЕКТРИ” ЕООД, гр.София
 
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
 
1. Съм запознат и приемам нормативните критерии за независимост на Органа за контрол от вида С, според Приложение С на БДС EN ISO/IEC 17020.
2. Ще осигуря правилно разпределение на отговорностите и пълномощията на персонала при изпълнение на предлаганите услуги за контрол чрез документираните процедури.
3. Персоналът на Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при „СПЕКТРИ” ЕООД ще участва в извършване на контрол в обхвата, за който е акредитиран.
4. Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при „СПЕКТРИ” ЕООД е независим от заинтересованите страни при извършване на контрола.
5. Персоналът на Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при „СПЕКТРИ” ЕООД, който е отговорен за извършване на контрола, не е проектант, производител, доставчик, монтажник, купувач, собственик, потребител и не поддържа обектите, които се контролират, нито пък е упълномощен представител на тези външни клиенти.
6. Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при „СПЕКТРИ” ЕООД и неговият персонал не участват в дейности на външни клиенти, които могат да влязат в конфликт с независимостта на неговата преценка и с неговата неподкупност при контрола.
7. Дейностите, осъществявани от СПЕКТРИ ЕООД са в област, изключваща възможността за конфликт на независимостта, т. е. както следва – (А) доставка, сервиз и поддръжка на измервателна техника в областта на акустиката и вибрациите; (Б) Изпълнение на инженерингови задачи във връзка с измерването, диагностиката и анализа на шум и вибрации. При преглед на системата по качество от ръководството ежегодно ще се докладва дали са изпълнени критериите за независимост, безпристрастност и неподкупност, като тези критерии ще бъдат под постоянен контрол от целия екип на ОКС.
8. Всички първични записи по време на осъществяване на полевите измервания и контрола от страна на провеждащите измерванията от персонала на Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при „СПЕКТРИ” ЕООД ще бъдат придружавани освен от съответните “чернови”, които ще бъдат подписвани за присъствие от страна на Възложител, така също и от база данни електронни измервателни файлове (всяко от използваните ТС притежават възможност за запис и последващо архивиране на суровите измервателни файлове).
9. Всички заинтересовани страни имат свободен достъп до услугите на Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при „СПЕКТРИ” ЕООД. Няма никакви финансови или други затруднения.
10. Процедурите, по които Орган за контрол “СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ” от вида С при „СПЕКТРИ” ЕООД извършва контрола, се прилагат без дискриминиране.
11. Няма да оказвам влияние или натиск, които биха предизвикали отрицателно въздействие върху качеството и достоверността на дейността по контрол, както и подобно въздействие на външни лица или организации;
12. Персоналът на органа няма да се подлага на търговски и финансов натиск и Висшето ръководство няма да оказва влияние на професионалната му преценка при осъществяване на контрол.
13. Заплащането на персонала не зависи от броя и резултатите от проведения контрол.
 
Декларатор: Борис Михайлов
Управител
Дата: 25.06.2012 г. 
 
          

 

ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  ЖАЛБИ

 

1. Цел и обхват

Тази процедура регламентира обхвата, отговорностите и пълномощията, провеждането, документирането, приложимите документи, правилата за поддържане в актуално състояние и за оценка ефективността на дейностите и  регламентиране на  реда за разглеждане и уреждане на жалби относно дейността на ОК от страна на клиента или по сигнал на сътрудник от ОКС.

Процедурата определя документиран процес за получаване, оценяване и вземане на решение по жалби от страна на клиенти или други заинтересувани лица, свързани с дейностите по контрол.

Жалбите могат да се отнесат до всеки специалист  и всеки специалист може да регистрира жалба за:

·      неспазване на срокове;

·      превишени цени;

·      неизпълнение на договорености;

·      професионални грешки.

·      некоректно поведение на специалист;

·      нарушения в конфиденциалността и опазване тайната на клиента;

·      проблеми с отчетната документация и други.

2. Термини

·        Изискване– потребност или очакване, което е заявено, обичайно предполагаемо или задължително

·        Неудоволетвореност на потребителя- мнението на потребителя (клиента) за степента,  до която една сделка не е успяла

3. Отговорности и пълномощия

Дейностите по изпълнението на настоящата Процедура са отговорност Р-л ОК

4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА И ПРОЦЕСА НА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

4.1. Като жалба в ОК се разглежда изразяване на неудовлетвореност във връзка с дейностите по контрол.

4.2. Жалби се приемат само в писмен вид.

4.3. Подадените в писмен вид жалби трябва да съдържат описание на всички необходими данни срещу действията на ОК, както и всички претенции на подателя, заедно с адрес за кореспонденция.

4.4. При постъпване на жалба тя се регистрира от отговорника по  качество като той записва трите имена на подателя,  пълен и точен адрес в „Дневник за жалби и възражения“ ФК 15-1. След завеждане на жалбата и при изразено от подателя желание, на същия се предоставя настоящата процедура, за да се запознае с документирания процес за получаване, проучване и вземане на решение по подадени жалби от страна на клиентите. Отговорникът по качеството  уведомява ръководителя на органа за наличието/регистрирането на постъпилата жалба.

4.5. При приемане на жалба, в срок до 10 работни дни Р-л ОК трябва да разгледа претенциите и да потвърди дали жалбата се отнася за дейностите по контрол, за които ОК е отговорен. Ако това е така, той насрочва дата за разглеждане на жалбата, за което информира подателя и го поканва да присъства на разглеждането.

4.6. Отговорникът по качество е отговорен за всички решения на всички нива на процеса на разглеждане на жалбата. Отговорникът по качество извършва проучване на жалбата, извършва анализ и предлага какви действия трябва да се предприемат за да се удовлетворят изискванията на жалбоподателя. След изпълнение на извършеното проучване е необходимо клиента да бъде информиран дали жалбата е потвърдена или не, в рамките на 10-дневен срок.

4.7. Проучването и вземането на решение по жалба е безпристрастно и не довежда до никакви дискриминационни действия по отношение на подалия го.

5.  ПРОЦЕС НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИТЕ.

5.1.Процесът на разглеждане на жалбите включва следните елементи и методи:

а) приемане, потвърждаване, проучване на жалбите и вземане на решение какви действия трябва да се предприемат, за да им бъде отговорено;

b) проследяване и записване на жалбите, включително на предприетите действия за решаването им;

с) осигуряване, че всички подходящи действия са предприети.

5.2.  При получаване на жалба Р-л ОК или Зам. Р-л ОК е длъжен да разгледа цялата получена информация, за да се потвърди или отхвърли жалбата.

5.3 Потвърждаване на получаването на жалбата се осъществява чрез вписването му в „Дневник за жалби и възражения”, съгласно ФК 15-1 и информиране на подателя за датата, на което ще бъде разглеждано.

5.4 При разглеждането на жалбата се поканват всички заинтересовани лица. Решението по жалбата се взима, преглежда и одобрява от лице / лица, които не са участвали във въпросните дейности за контрол, като по този начин се осигурява безпристрастност.

5.5 В уточнения срок Р-л ОК организира заседание, на което, освен него, присъстват:

-       представител(и) на възразяващия;

-       зам. ръководителят на ОК;

-       отговорникът по качество

-       екипът, провел контролните дейности.

        На заседанието се разглежда жалбата, изслушват се страните и се обсъждат обстоятелствата по жалбата. Извършва се цялостно анализиране на извършената услуга и  всички  издадени  документи по  жалбата. На база на представените доказателства и проведените проучвания и се взема решение по това дали жалбата е основателна. Уговарят се всички последици за двете страни, които произтичат от това дали жалбата е основателна или не и се взема решение дали е необходимо да бъде проведен повторен / арбитражен контрол. Разходите се заплащат според степента на основателност:При доказана неоснователна възражение– разходите са за сметка на лицето подаващо жалбата.

o       При доказване, че жалбата е неоснователна, отговорността, включително и финансовото обезпечаване се поема от клиента, подал жалбата.

o       Ако има доказателства, че жалбата е основателна, последствията се поемат от органа.

        Това заседание и решението се протоколират от Отговорника по качество в „Констативен протокол за жалба / възражение”, съгласно ФК 15-2, който се подписва от участвалите в заседанието.

5.6. Когато се вземе решение за неоснователност на жалбата, процедурата по третирането му приключва с горния „Констативен протокол за жалба / възражение”, съгласно ФК 15-2, Зам. Р-л ОК писмено уведомява подалия жалбата за това решение, заедно с мотивите за него и че процедурата по третирането му е приключена в рамките на ОК. При това подателят има всички права да продължи процедурата в по-горни инстанции по установения от закона ред.

5.7. Когато се вземе решение за основателност на жалбата, се обсъждат и предписват необходимите коригиращи действия, съгласно ОПК 07-4, като:

а) Когато се вземе решение, че не се налага провеждане на повторен / арбитражен контрол, процедурата по третиране на възражението приключва с горния „Констативен протокол за жалба / възражение”, съгласно ФК 15-2. В този случай всички допълнителни разходи са за сметка на ОК.

b) Когато се вземе решение, че се налага провеждане на повторен / арбитражен контрол, освен изготвянето на протокола съгласно ФК 15-2, се сключва допълнително споразумение между ОК и подателя, в което се уточняват всички условия за провеждането на повторния / арбитражния контрол и всички последици за двете страни. Провеждането на повторен контрол / арбитраж се извършва до 10 дни след регистрирането му и се осъществява задължително в присъствието на представители и на двете страни. По възможност, се извършва от същите лица и при условия, максимално близки до тези на предишния контрол. В този случай:

- Когато след провеждане на повторен / арбитражен контрол и издаването на съответно нов сертификат се установи, че жалбата е неоснователна, се изготвя нов протокол съгласно ФК 15-2, с който се доказва неоснователносттаму. С това процедурата по третирането на жалбата е приключена в рамките на ОК, като възразяващият има всички права да продължи процедурата в по-горни инстанции. В този случай всички допълнителни разходи са за сметка на възразяващия.

- Когато след провеждане на повторен / арбитражен контрол и издаването на съответните нови сертификати / протоколи, се установи основателност на възражението, се изготвя нов протокол съгласно ФК 15-2, с който се доказва основателността му. Сертификатът от предизвикалия жалбата контрол, включително екземплярите, предадени на клиента, се анулират по правилата на ОПК 07-2.

5.8. При констатирана основателна жалбадължаща се на организационни недостатъци, се предприемат коригиращи действия в посока промяна на организацията.

5.9. При основателна жалба отговорникът по качеството може да организира извършване на извънпланов вътрешен одит/ при необходимост/.

С това процедурата по третирането му е приключена в рамките на ОК. В този случай всички допълнителни разходи са за сметка на ОК.

5.10. С изпълнението на горецитираните дейности се осигурява, че са предприети всички подходящи действия. При всеки от вариантите, окончателното решение се съобщава официално на подателя на жалбата, като това поставя край на процеса на разглеждане на жалбатав рамките на ОК. След отстраняването на несъответствието ръководителят на ОК преценява  дали възражението е закрито и дали клиентът е удовлетворен от решенията. При невъзможност спорът между страните да се реши по този начин, възложителят може да отправи възражението си към трета независима страна. Споровете в този случай се решават съгласно законите на Република България.

Отговорен за уведомяването на клиента е Отговорникът по качество

5.11. Всички основателни жалби се проучват от Р-л ОК и ОтгК, като се предписват необходимите коригиращи действия за отстраняване на констатираните недостатъци и превантивните мерки, които са необходими за избягване на повторни несъответствия от същия вид. Предложение за предприемане на коригиращи действия дава отговорниятспециалист, който е свързан с констатираното несъответствие.

o   Извършват се  коригиращи действия .

o   Отстраняват се констатираните  несъответствия

5.12. Изпълнението на коригиращите действия в  предложения срок се следи от отговорника по качеството.

6. ДОКУМЕНТИРАНЕ

Процесът на третиране на жалбите срещу резултатите от контрола се документира чрез водене на „Дневник за жалби и възражения” съгласно ФК 15-1, съхраняване на подадените писмено жалби и водената кореспонденция в съответните папки, изготвяне и съхраняване на протоколи от заседанията за решаване на жалбите и документиране на евентуалните коригиращи и превантивни действия. Архивиране на документацията по жалбите се  извършва от отговорникапо качество, в съответствие с процедура ОПК 07-2

7. ПРЕГЛЕД, ОДОБРЯВАНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

7.1. Отговорност за поддържане на процедурата в актуално състояние носи отговорникът по качеството.

7.2. Правилата за поддържане на процедурата в актуално състояние са съгласно ОПК 07-2.

7.3. Оценка на ефективността от прилагането на процедурата се извършва при ежегодния преглед на системата по качеството  от ръководството, документите от жалбите се анализират отново съгласно ОПК 07-5.

7.4. При възникване на необходимост от промяна поради изменение на нормативните актове или на техническите средства, отговорникът по качеството прави предложение за необходимите промени съгласно ОПК 07-2.        ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  ВЪЗРАЖЕНИЯ

1. ЦЕЛИ ОБХВАТ

Отклоненията от качеството, класифицирани като възражения, трябва да бъдат разпознати, документирани и напълно отстранени, с цел постигане на удовлетвореност и на двете засегнати страни /органа за контрол и клиента/. Тази процедура регламентира обхвата, отговорностите и пълномощията, провеждането, документирането, приложимите документи, правилата за поддържане в актуално състояние и за оценка ефективността на дейностите и  регламентиране на  реда за разглеждане и уреждане на възражения относно дейността на ОК от страна на клиента или по сигнал на сътрудник от ОКС.

          Процедурата определя документиран процес за получаване, оценяване и вземане на решение по възражения от страна на клиенти или други заинтересувани лица, свързани с дейностите по контрол.

Възраженията могат да се отнесат до всеки специалист  и всеки специалист може да регистрира възражение за:

·      неспазване на срокове;

·      превишени цени;

·      неизпълнение на договорености;

·      професионални грешки.

·      некоректно поведение на специалист;

·      нарушения в конфиденциалността и опазване тайната на клиента;

·      проблеми с отчетната документация и други.

2. ТЕРМИНИ

·     Изискване– потребност или очакване, което е заявено, обичайно предполагаемо или задължително

·     Неудоволетвореност на потребителя- мнението на потребителя (клиента) за степента, до която една сделка не е успяла

3. ОТГОВОРНОСТИ

·     Дейностите по изпълнението на настоящата Процедура са отговорност на Р-л ОК.

·     Отговорностите при третирането на несъответстващи резултати от контрол се разпределят по следния начин:

        Ръководителят на ОК С приема и обобщава  постъпило до управителя възражение, Обикновено това се налага при възражение, представляващо критично отклонение от качеството. Извършва проверката за основание на възражението и излиза с решение за това в срок до 5 дни от регистрирането му. При необходимост може да привлече и външни експерти. Той ръководи и следи от близо целия процес и носи цялата отговорност за изпълнението на процедурата.

          Критично отклонение от качеството е:

-      грешка, която пряко или косвено може да стане причина за смъртен случай или телесна повреда на лицата, които се позовават на разглежданите резултати;

-      грешка, която може да наруши изпълнението на функциите на обекта за контрол;

-      грешка, която може да доведе до сериозни финансови вреди за клиента.

          Анализ на причините за възражението и на участвалите в контрола се извършва от отговорника по качеството. 

4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА И ПРОЦЕСА НА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ

4.1. Като възражение в ОК се разглежда искане от страна на клиента за преразглеждане на взето от ОК решение, отнасящо се до проведен контрол.

4.2. Възражения се приемат само в писмен вид.

4.3. Подадените в писмен вид възражения трябва да съдържат описание на всички необходими данни срещу действията на ОК, както и всички претенции на подателя, заедно с адрес за кореспонденция.

4.4. При постъпване на възражение то се регистрира от отговорника по  качество като той записва трите имена на подателя,  пълен и точен адрес в „Дневник за жалби и възражения“ ФК 15-1. След завеждане на възражението и при изразено от подателя желание, на същия се предоставя настоящата процедура, за да се запознае с документирания процес за получаване, проучване и вземане на решение по подадени възражения от страна на клиентите. Отговорникът по качеството  уведомява ръководителя на органа за наличието/регистрирането на постъпилото възражение.

4.6. Проучването и вземането на решение по възражение е безпристрастно и не довежда до никакви дискриминационни действия по отношение на подалия го.

5.  ПРОЦЕС НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯТА.

5.1.Процесът на разглеждане на възраженията включва следните елементи и методи:

а) приемане, потвърждаване, проучване на възраженията и вземане на решение какви действия трябва да се предприемат, за да им бъде отговорено;

b) проследяване и записване навъзраженията, включително на предприетите действия за решаването им;

с) осигуряване, че всички подходящи действия са предприети.

5.2.  При получаване на възражение Р-л ОК или Зам. Р-л ОК е длъжен да разгледа цялата получена информация, за да се потвърди или отхвърли възражението.

5.3 Потвърждаване на получаването на възражението се осъществява чрез вписването му в „Дневник за жалби и възражения”, съгласно ФК 15-1 и информиране на подателя за датата, на което ще бъде разглеждано.

5.4 При разглеждането на възражението се поканват всички заинтересовани лица. Решението по възражението се взима, преглежда и одобрява от лице / лица, които не са участвали във въпросните дейности за контрол, като по този начин се осигурява безпристрастност.

5.5 В уточнения срок Р-л ОК организира заседание, на което, освен него, присъстват:

-       представител(и) на възразяващия;

-       зам. ръководителят на ОК;

-       отговорникът по качество

-       екипът, провел контролните дейности.

        На заседанието се разглежда възражението, изслушват се страните и се обсъждат обстоятелствата по възражението. Извършва се цялостно анализиране на извършената услуга и  всички  издадени  документи по  възражението. На база на представените доказателства и проведените проучвания и се взема решение по това дали възражението е основателно. Уговарят се всички последици за двете страни, които произтичат от това дали възражението е основателно или не и се взема решение дали е необходимо да бъде проведен повторен / арбитражен контрол. Разходите се заплащат според степента на основателност:При доказана неоснователна възражение– разходите са за сметка на лицето подаващо възражението.

o       При доказване, че възражението е неоснователно, отговорността, включително и финансовото обезпечаване се поема от клиента, подал възражението.

o       Ако има доказателства, че възражението е основателно, последствията се поемат от органа.

        Това заседание и решението се протоколират от Отговорника по качество в „Констативен протокол за жалба / възражение”, съгласно ФК 15-2, който се подписва от участвалите в заседанието.

5.6. Когато се вземе решение за неоснователност на възражението, процедурата по третирането му приключва с горния „Констативен протокол за жалба / възражение”, съгласно ФК 15-2, Зам. Р-л ОК писмено уведомява подалия възражението за това решение, заедно с мотивите за него и че процедурата по третирането му е приключена в рамките на ОК. При това подателят има всички права да продължи процедурата в по-горни инстанции по установения от закона ред.

5.7. Когато се вземе решение за основателност на възражението, се обсъждат и предписват необходимите коригиращи действия, съгласно ОПК 07-4, като:

а) Когато се вземе решение, че не се налага провеждане на повторен / арбитражен контрол, процедурата по третиране на възражението приключва с горния „Констативен протокол за жалба / възражение”, съгласно ФК 15-2. В този случай всички допълнителни разходи са за сметка на ОК.

b) Когато се вземе решение, че се налага провеждане на повторен / арбитражен контрол, освен изготвянето на протокола съгласно ФК 15-2, се сключва допълнително споразумение между ОК и подателя, в което се уточняват всички условия за провеждането на повторния / арбитражния контрол и всички последици за двете страни. Провеждането на повторен контрол / арбитраж се извършва до 10 дни след регистрирането му и се осъществява задължително в присъствието на представители и на двете страни. По възможност, се извършва от същите лица и при условия, максимално близки до тези на предишния контрол. В този случай:

- Когато след провеждане на повторен / арбитражен контрол и издаването на съответно нов сертификат се установи, че възражението е неоснователно, се изготвя нов протокол съгласно ФК 15-2, с който се доказва неоснователносттаму. С това процедурата по третирането на възражението е приключена в рамките на ОК, като възразяващият има всички права да продължи процедурата в по-горни инстанции. В този случай всички допълнителни разходи са за сметка на възразяващия.

- Когато след провеждане на повторен / арбитражен контрол и издаването на съответните нови сертификати / протоколи, се установи основателност на възражението, се изготвя нов протокол съгласно ФК 15-2, с който се доказва основателността му. Сертификатът от предизвикалия възражението контрол, включително екземплярите, предадени на клиента, се анулират по правилата на ОПК 07-2.

5.8. При констатирано основателно възражениедължащо се на организационни недостатъци, се предприемат коригиращи действия в посока промяна на организацията.

5.9. При основателно възражение отговорникът по качеството може да организира извършване на извънпланов вътрешен одит/ при необходимост/.

С това процедурата по третирането му е приключена в рамките на ОК. В този случай всички допълнителни разходи са за сметка на ОК.

5.10. С изпълнението на горецитираните дейности се осигурява, че са предприети всички подходящи действия. При всеки от вариантите, окончателното решение се съобщава официално на подателя на възражението, като това поставя край на процеса на разглеждане на възражениетов рамките на ОК. След отстраняването на несъответствието ръководителят на ОК преценява  дали възражението е закрито и дали клиентът е удовлетворен от решенията. При невъзможност спорът между страните да се реши по този начин, възложителят може да отправи възражението си към трета независима страна. Споровете в този случай се решават съгласно законите на Република България.

Отговорен за уведомяването на клиента е Отговорникът по качество

5.11. Всички основателни възражения се проучват от Р-л ОК и ОтгК, като се предписват необходимите коригиращи действия за отстраняване на констатираните недостатъци и превантивните мерки, които са необходими за избягване на повторни несъответствия от същия вид. Предложение за предприемане на коригиращи действия дава отговорниятспециалист, който е свързан с констатираното несъответствие.

o   Извършват се  коригиращи действия .

o   Отстраняват се констатираните  несъответствия

5.12. Изпълнението на коригиращите действия в  предложения срок се следи от отговорника по качеството.

6. ДОКУМЕНТИРАНЕ

Процесът на третиране на възраженията срещу резултатите от контрола се документира чрез водене на „Дневник за жалби и възражения” съгласно ФК 15-1, съхраняване на подадените писмено възражения и водената кореспонденция в съответните папки, изготвяне и съхраняване на протоколи от заседанията за решаване на възраженията и документиране на евентуалните коригиращи и превантивни действия. Архивиране на документацията по възраженията се  извършва от отговорникапо качество, в съответствие с процедура ОПК 07-2

7. ПРЕГЛЕД, ОДОБРЯВАНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

7.1. Отговорност за поддържане на процедурата в актуално състояние носи отговорникът по качеството.

7.2. Правилата за поддържане на процедурата в актуално състояние са съгласно ОПК 07-2.

7.3. Оценка на ефективността от прилагането на процедурата се извършва при ежегодния преглед на системата по качеството  от ръководството, документите от възраженията се анализират отново съгласно ОПК 07-5.

7.4. При възникване на необходимост от промяна поради изменение на нормативните актове или на техническите средства, отговорникът по качеството прави предложение за необходимите промени съгласно ОПК 07-2.