ENG

Проекти -> Акустика -> София - актуализация на План за действие към СКШ на агломерация София

София - актуализация на План за действие към СКШ на агломерация София

01-10-2014 София - актуализация на План за действие към СКШ на агломерация СофияИнформация за проекта е достъпна на следния линк: http://sofia.bg/smet/Dokument_2014SFPD1104.pdf

 

При прилагане на приетите мерки очакваният ефект е: Провеждане на ефективна общинска политика, насочена към намаляване на шума в околната среда. Цялостно подобряване на жизнената среда и повишаване качеството на живот на хората. Реализация на политиките за градска мобилност и устойчиво развитие на агломерация София. Получаване на информация за акустичната среда на територията на СО. Ще служи като основа при актуализиране на шумовата карта и целенасочено прилагане на планове за действие. Подобряване на акустичната среда на Столична Община.

Актуализация на ПДШ от 2010 г. и предлаганите Планове за действие:

1.1 Извършване на текущ контрол на шум в околната среда (според ЗЗШОС):
- Механизъм на възлагане по ЗОП на контролни рамкови дейности от името на СО от акредитиран по ISO17020 орган за контрол.
- по отношение шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, от рестираторни уредби и др.;
- за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство.
1.2 Изготвяне на ежегодни планове за инспектиране и контрол за спазване изискванията по т.1.1.;
1.3 Поддържане и адаптиране на времевите графици за работа на фирмите, занимаващи се със сметопочистване и сметоизвозване, по начин щадящ съня на жителите на Столична община;
1.4 Създаване на общинска база данни за състоянието на акустичната среда и източниците на шум на територията на Общината,
1.5 Изграждане на система за непрекъснат и системен мониторинг на шума в градската среда (посредством целесъобразна съвкупност от стационарни, квази-стационарни и преносимо-ръчни шумови измервателни терминали.
1.6 Изискване на мерки за защита от шума в околната среда при проектиране на обекти с обществено предназначение (административни, търговски, бизнес) с обща климатизация (локални източници на шум) – съгл. Наредба 4 на МРРБ, МЗ, МВР, МОСВ от 2007.

2.1 Устойчиво развитие на системата за градски транспорт.
2.2 Контрол за изпълнение на изискването за отчитане на фактора „шум” при разработване на различни сценарии за развитие на транспортно-комуникационната система.
2.3 Въвеждане на по-висок данък за моторните превозни средства, които при извършване на периодичния технически преглед по реда на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ДВ, бр. 104 от 2011 г.) са показали нива на шум, по-високи от нормативно допустимите, съгласно Наредба 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части от денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58 от 2006 г.)
2.4 Продължаване на ограничаването на транзитния поток, особено на тежкотоварните автомобили през зоните с повишен пътен трафик.
2.5 Ограничаване достъпа на автомобили до централните части на града и организиране на паркинги в близост до началните и крайни спирки на градския транспорт. Изграждане на система от градски вело-алеи.
2.6 Осигуряване на максималната пропускателна способност на основните улици (премахване на всички причини, за намаляване на пропускателната способност, като неправилно паркирали автомобили, кофи за боклук и др.)
2.7 Въвеждане на „жълта“ безплатна зона на паркиране до жилищните квартали, така че паркиралите автомобили да се явяват естествена преграда.
2.8 Развитие на велосипедната инфраструктура
2.9 Реконструкция и изграждане на нови улици, вкл. подобряване на пътните настилки на местата с най-високи измерени шумови нива.
2.10.1 А1 Център - Мярка 1: Симулация и анализ - ефект върху трамвайния транспорт при използване на безшумен релсов път и мотриси от ново поколение.
2.10.2 Изграждане нова трамвайна линия от Семинарията до кв. „Дървеница”/ „Студентски град” (2,8 км нов релсов път с шумопоглъщащи и вибропоглъщащи елементи и реконструкция на 1,8 км съществуващо трасе).
2.10.3 Реконструкция на релсов път с шумопоглъщащи и вибропоглъщащи елементи по бул. „Витоша”, ул. „Козлодуй”, бул. „Джеймс Баучър”, бул. „Княз Ал. Дондуков” и ул. „Кракра”.
2.10.4 Подновяване на железния път в междугарието Захарна фабрика - Горна баня и направа на безнаставов релсов път от км 2+до км 7+342 с дължина 4 407 м.
2.11 Подобряване на организацията на движение – оптимизация на режимите на светофарите, въвеждане на зелени вълни и др., с цел снижаване до минимум престоите, спиранията и тръгванията на транспортните потоци.
2.12 Ограничаване скоростта на движение по отделни улици, където е установено значително превишение на граничните стойности на шума.
2.13 Подобряване на пътните настилки на местата с най-високи измерени шумови нива.
2.14 Залесяване на свободни площи и изграждане на озеленителни пояси

Изграждане на шумозащитни съоръжения:

2.15.1 Изграждане на Северната дъга на Околовръстното шосевключително изграждане на противошумово екранно съоръжение.

2.15.2 Проучване на акустичните нива и изграждане на противошумово екранно съоръжение в началото на бул. „Ломско шосе“ (недлез Надежда“, откъм страната на ж.к. „Триъгълника“)

2.15.3 Изграждане на шумозащитни екрани за защита на жилищни територии в близост до жп линията на ж.к. Слатина и кв. Абдовица.

2.15.4 Изграждане на шумозаглушителна и предпазна стена междугарието Захарна фабрика - Горна баня двустранно на железния път - обща дължина 900 м.
2.15.5 А2 Бул. „Цар Борис III” – м/у пресечките ул. „Съвет на Европа” и ул. „Христо Матов”
2.15.6 А3 Бул. „Цар Борис III” – м/у пресечките ул. „–без име–” и ул. „691”.
2.15.7 А4 Бул. „България” - училище 126 ОУ „Петко Ю. Тодоров“
2.15.8 А5 Бул. „Цариградско шосе” - „Борисовата градина“ – „Орлов мост“ / бул. „Цариградско шосе“.
2.15.9 А6 Бул. „Цариградско шосе” - м/у ул. „Виктор Юго“ и ул. „Николай Ракитин“.
2.15.10 А7 Бул. „Цариградско шосе” – „Борисовата градина“ – частта м/у бул. „Пейо Яворов“ и ул. „Незабравка“.
2.15.11 А8 Бул. „Цариградско шосе” - м/у ул. ... и ул. „Владимир Пашов“.
2.15.12 А9 Бул. „Рожен”
2.15.13 А10 Бул. „Рожен” – м/у ул. „Йордан Хаджиконстантинов“ и ул. „Александър Михов“.
2.15.14 А11 Бул. „Царица Йоанна” /бул. Тодор Александров/ – м/у бул. „инж. Иван Иванов“ и ул. „Брегалница“.
2.15.15 А12 Бул. „Сливница” – м/у ул. „Мелник“ и ул. „Бургас“.
2.15.16 А13 Бул. „Сливница” – м/у ул. „Насте Стоянов“ и ул. „Галичник“, училище ПГ по аудио, видео и телекомуникации „А. С. Попов”
2.15.17 А14 Бул. „Ситняково” - м/у ул. „Марагидик“ и ул. „Гълъбец“, училище 23 СОУ „Фр. Ж. Кюри”
2.15.18 А15 Бул. „Симеоновско шосе” - м/у ул. 455 и ул. Тодор Кожухаров.
2.15.19 B2 Бул. Ал. Стамболийски / ул. Опълченска -> Софийска Техническа Гимназия.
2.15.20 B3 Бул. Сливница/ул. Качамик -> ПГ по Аудио, Видео и телекомуникации "А. С. Попов"
2.15.21 B4.1 Бул. Ломско шосе / ул. Тричко Велев -> 61 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий".
2.15.22 B4.2 Бул. Ломско шосе / ул. 269 -> СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл"
2.15.23 В5 бул. Копенхаген / ул. Обиколна -> Частен Транспортен Колеж.
2.15.24 В6 бул. Ген. Данаил Николаев / ул. Бяло море -> МБАЛ "Царица Йоанна".

2.15.25 В7.1 ул. Цар Самуил / бул. Княгиня Мария Луиза; Мярка В7.2: ул. Будапеща / бул. Княгиня Мария Луиза; Мярка В7.3: ул. Будапеща / бул. Княгиня Мария Луиза -> СПГ по туризъм; Мярка В7.4: ул. Георг Вашингтон / бул. Княгиня Мария Луиза
2.15.26 В8 Бул. Околовръстен път / ул. Филиповско шосе-3-ти март.
2.16 Акустично обследване и изследване на зоните за бъдещо развитие 2020 от Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София. Превантивни мерки.

3.1 Провеждане на информационни кампании за обществеността, в това число ежегодно организиране на “Седмица на мобилността” и “Ден без автомобили”, като стремежът е да се включат най-разнообразни обществени групи
3.2 Подготовка и издаване на материали (листовки, брошури) с информация как всеки гражданин може да допринесе за снижаване на нивата на шум.
3.3 Ежегодно обобщаване и анализиране на постъпилите жалби от гражданите по въпросите на шума в околната среда и резултатите от предприетите проверки от контролните органи.
3.4 Публикуване в Интернет страницата на общината на актуална информация за състоянието на акустичната среда, проблеми, проекти и инициативи в тази област.
3.5 Създаване и поддържане на публично достъпен и актуален портал с данни за мониторинг на шума в агломерация София, както и допълнителна информация във връзка с изпълнение на ЗЗШОС.